Преглед на файлове

Disable flushend as it is actually more balanced

arxiv-v2
Markus Kaiser преди 5 месеца
родител
ревизия
6a2cb81db7
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. Двоични данни
      dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf
  2. 1
    1
      preamble/packages.tex

Двоични данни
dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf Целия файл


+ 1
- 1
preamble/packages.tex Целия файл

@@ -26,7 +26,7 @@
26 26
 \usepackage[labelfont=it, font=small, format=plain, labelsep=period]{caption}
27 27
 \usepackage[skip=3pt]{subcaption}
28 28
 % \usepackage[width=234mm, height=295mm, frame, pdflatex, center]{crop}
29
-\usepackage{flushend}
29
+% \usepackage[keeplastbox]{flushend}
30 30
 
31 31
 % Tables and lists
32 32
 \usepackage{booktabs}

Loading…
Отказ
Запис